Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Smart Trading & Investment s.r.o., adresa: Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 Česká Republika, email: info@s-fashion.cz, telefon: +420 774 444 006 nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od uživatelů internetového obchodu S-FASHION.CZ (dále jen Internetový Obchod nebo eShop) a zpracovává je prostřednictvím webové stránky www.s-fashion.cz (dále jen Webová stránka).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Smart Trading & Investment s.r.o. (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce předsevzala veškerá nezbytná a vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů a systematicky analyzuje a upravuje tyto činnosti, dle právní změn nebo nových technologických řešení.

Obchod vynakládá veškeré možné úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení dat svých zákazníků. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojení se serverem, ochranu webových stránek, zejména zabezpečení pomocí SSL certifikátu. Všechny provedené elektronické platby, pokud zvolíte tuto formu úhrady, jsou šifrovány.

Naše opatření se mohou ukázat jako nedostatečná, pokud zákazník sám nebude dodržovat bezpečnostní pravidla. Uživatelské jméno a heslo je zákazník povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Upozorňujeme, že tyto informace nebudou po Vás požadovány, s výjimkou přihlášení na webovou stránku obchodu. Dále se nezapomeňte vždy odhlásit ze svého zákaznického účtu a zavřete okno prohlížeče, jakmile přestanete používat webové stránky našeho eShopu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.

Z obavy o důvěrnost dat používáme certifikát SSL (Secure Socket Layer). Certifikát SSL je zabezpečení, které umožňuje kódování dat přenášených mezi klientem a eShopem. Díky certifikátu SSL není žádná možnost zachytit údaje třetími osobami. To je zárukou, že nemají přístup k jménu, příjmení, adrese, telefonnímu číslu nebo e-mailu.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo na základě registrace v eShopu.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář objednávky, své údaje nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, email apod. neshromažďujeme. Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme určité neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče použitím dostupných internetových technologii. Vice informace o tom najdete zde . Tyto informace budou ukládány a používány za účelem shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů.
Cizí obsahy na stránkách, k nimž se lze dostat prostřednictvím odkazů z těchto internetových stránek, si Správce nepřivlastňuje a nenese za ně žádnou zodpovědnost. Od nepřípustných nebo dvojznačných obsahů se Správce výslovně distancuje.

Internetový obchod shromažďuje data těch zákazníků, kteří dobrovolně vkládají hodnocení produktů na stránky internetového obchodu.

Údaje shromážděné automaticky mohou být použity pro analýzy chování uživatelů na webových stránkách internetového obchodu, ke shromažďovaní demografických informaci o zákaznících, k přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu.

Údaje shromážděné automaticky od zákazníků vkládajících komentáře k produktům, stejně jako vložené komentáře mohou být použity pro marketingové a propagační účely Internetového Obchodu a propagaci nabídky jeho produktů.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
Taky přihlášením k odběru newsletteru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Váše e-mailova adresa bude použita pro reklamní a marketingové účely eShopu zaměřené na podporu prodeje jeho produktů a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky (tj. typicky e-mailem). Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického newsletteru a zmíněných informací můžete samozřejmě kdykoli zrušit (pro odhlášení newsletteru najdete na konci každého newsletteru příslušný odkaz).

Správce může předat Vaše osobní údaje dopravním společnostem:
- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava,
- Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 2259,
- Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,

případně dalším subjektům, za účelem užití takových osobních údajů k doručování zásilek od eShopu (tedy k plnění smlouvy).
Kromě toho, Vámi poskytnuté informace mohou být sděleny příslušným orgánům veřejné správy, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, se sídlem  Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby,
- za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy,

v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul, datum narození,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
info@s-fashion.cz.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách (nebo zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na  Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a).


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Zpět do obchodu